Квалификация на педагогическите специалисти

 

eu flagПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06esf flag

„Квалификация на педагогическите специалисти”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативнапрограма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

AddThis Social Bookmark Button