Документи

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”, ГР. БЛАГОЕВГРАД 2020-2021 учебна година

 

Учебен план-прием за учебната 2020/2021 година

Протокол №12/23.01.2020 г.

Протокол №4/16.01.2020 г.

MEPKИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2019/2020 r.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 4.ОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ БЛАГОЕВГРАД

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА IV ОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ - БЛАГОЕВГРАД ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2019/2020 годинаundefined

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2019-2020 г.

 

Етичен кодекс

 

 

Стратегия - ІV ОУ

 

 

 

План за дейността на Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов”

 

 

 

Програма приобщаващо образование

 

 

Програма  превенция за ранно напускане на училище 2018

 

 

 

 

Правилник за дейноста

 

 

План-Контрол на Директора

 

 

 

Годишен план с календарен график

 

 

 

Визия за развитието на Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов”

 

 

 

 

 

Стратегия за развитие на  Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов”

 

 

 

Мерки за повишаване накачеството на образованието в Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов”

 

 

 

 

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button