Документи

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВРРАНИЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. В 4. ОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“

Мерките за повишаване качеството на образованието са приети и утвърдени на заседание на Педагогически съвет с Решение №3, Протокол №2/01.10.2020 година

Ниво на усвояване на компетентностие от учениците и мерки за подобряване на образователните резултати.

С решение №2 Протокол № 2/27.10.2020г. е обсъдено нвото на усвояване на компетентностите и набелязани и приети мерки за подобряване на образователните резултати..

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Кодексът е приет на заседание № 10 на Педагогическия съвет проведено на 08. 09. 2020 г. и е утвърден със Заповед № РД 12-288 от 08. 09. 2020 г. на директора на IV ОУ„Димчо Дебелянов” Благоевград

 

ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН на Иван Ивайлов Даламангов първа група IV клас

Учебна година: 2020/2021 година

Форма на обучение: Дневна

Организация на учебния ден: Полудневна

 

ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН на Кирил Кирилов Митрински първа група IV клас

Учебна година: 2020/2021 година

Форма на обучение: Дневна Организация на учебния ден: Полудневна

 

ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН на Александра Велкова Сеизова 4 „а” група / III клас

 

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА IV ОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ - БЛАГОЕВГРАД ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

„ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ“ НА IV ОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ - БЛАГОЕВГРАД

ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2020-2021г.

П Р О Г Р А М А

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТАИ УЧЕНИЦИТЕОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ЧЕТВЪРТО ОУ”ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ „ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ“ НА IV ОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ - БЛАГОЕВГРАД ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

 

ГРАФИК ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОРА ТУК

Работно време на персонала ТУК

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 4.ОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ БЛАГОЕВГРАД ТУК

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД ТУК

Етичен кодекс ТУК

Дневен режим за учебната 2020 / 2021 г. ТУК

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПАЗВАНЕ НА УЧИЛИЩНОТО ИМУЩЕСТВОТО НА ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” ГР. БЛАГОЕВГРАД ТУК

ПРАВИЛНИК за пропускателния режим на Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов“, Благоевград ТУК

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА IV ОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ - БЛАГОЕВГРАД ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА ТУК

Училищен учебен план зa V a клас

Училищен учебен план зa I a клас

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”, ГР. БЛАГОЕВГРАД 2020-2021 учебна година

 

Учебен план-прием за учебната 2020/2021 година

Протокол №12/23.01.2020 г.

Протокол №4/16.01.2020 г.

MEPKИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2019/2020 r.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 4.ОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ БЛАГОЕВГРАД

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА IV ОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ - БЛАГОЕВГРАД ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2019/2020 годинаundefined

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2019-2020 г.

 

Етичен кодекс

 

 

Стратегия - ІV ОУ

 

 

 

План за дейността на Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов”

 

 

 

Програма приобщаващо образование

 

 

Програма  превенция за ранно напускане на училище 2018

 

 

 

 

Правилник за дейноста

 

 

План-Контрол на Директора

 

 

 

Годишен план с календарен график

 

 

 

Визия за развитието на Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов”

 

 

 

 

 

Стратегия за развитие на  Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов”

 

 

 

Мерки за повишаване накачеството на образованието в Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов”

 

 

 

 

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button