НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” 2020/2021Извършени дейности на 5.ª и 5. ᵟ клас:

Извършени дейности на 5.ª и 5. ᵟ клас: тук

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 19. ТЕМА 2-ТОЛЕРАНТНОСТ

Коледно тържество

 

 

 

25. март е обявен за международен ден на търпението.По този повод учениците от 6.а клас на Четвърто основно училище „Димчи Дебелянов“, Благоевград разговаряха по винаги актуалните теми за търпение, агресия, работа в екип.

     25. март е обявен за международен ден на търпението. По този повод учениците от 6.а клас на Четвърто основно училище „Димчи Дебелянов“, Благоевград разговаряха по винаги актуалните теми за търпение, агресия, работа в екип. Част от децата предложиха в рисунки своето виждане за това какво е според тях търпението и защо трябва да го приемаме като ценност. Те предложиха своето лого и мото, които искаме да споделим с вас!

     Не забравяйте: За да работим заедно, имаме нужда да се изслушваме, да умеем да защитаваме мнението си, но и уважаваме мнението на другите! Нека се учим да бъдем търпеливи!

                                                                            Учениците от 6.а клас

M11

M12

M13

Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ с родители и ученици от VIА и VI Б класове

     На 30.03.2021г. от 18.30 часа в платформата TEAMS се проведе втората среща по Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ с родители и ученици от VIА и VI Б класове в Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов“, Благоевград. Темата беше „Родителите разказват за професията си“, а наши гости бяха Александра Ковачева и Надежда Радкова от Центъра за кариерно ориентиране към Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.

     Всяко дете знае какво работят мама и тате, но малко от тях имат представа в какво наистина се състои работата им. След няколко месеца на шестокласниците им предстои да направят избор за по-нататъшното си образование и вероятна професия, а от родителите се очаква да им помогнат и да ги подкрепят в избора им. Децата обаче все още нямат почти никаква представа с какво се занимават различните професии, какво образование трябва да имат, какви са трудностите и отговорностите.

     За да отговорят, макар и накратко на тези въпроси, част от родителите споделиха с всички нас за своята професия – какво е образованието им, какво харесват в професията си, с какво точно се занимават, какви възможности за развитие имат и т.н.

     След това нашите гости от ЦЛТРДБ разказаха за своята дейност в помощ на ученици и родители при вземане на така важните решения. Акцентираха върху това, че успехът идва, когато „искам“, „мога“ и „трябва“ работят заедно; обърнаха внимание колко важни са осъзнаването на възможностите, себепознанието и умението за вземане на решение и осъществяване на преход. Увериха родители и ученици, че ще бъдат насреща при възникнали въпроси и проблеми, за да могат децата да вземат правилно решение за бъдещето си.

M1

M2

M3

 

M4

BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ ОЩЕ ЕДИН СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ!

BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

ОЩЕ ЕДИН СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ!

1 512

      IV ОУ „Димчо Дебелянов” е включено в изпълнението на процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование”, проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование.

В рамките на проекта ще бъдат разработени модели и инструменти за приобщаващо образование на деца и ученици, както и специализирани дидактически материали (учебна литература, адаптирани учебни помагала и други). Дейностите по проекта предвиждат и специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие, закупуване на оборудване, включително за специализирани кабинети и помещения, както и дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в училището.

Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

Специфичните цели на проекта са:

1. приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби – с доказани постижения в науките, изкуствата и спорта, в детски градини и училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование, в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително чрез оборудване на специализирани кабинети и разработване на дидактически материали за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;

2. повишаване на капацитета на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование, в т.ч. чрез квалификация на педагогическите специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби;

3. превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование.

Участието ни в проекта е нов, модерен поглед към визията за училище в XXI век. Това е начин на екипна работа за управление на училищните ресурси и процеси за промяна на училищната среда, за промяна на нагласите към многообразието в класната стая и приобщаващото образование и за по-активно и пълноценно участие на всички членове на училищната общност.

3. а клас: Песен за Левски

"Песен за Левски" -  тук.

 

Агресия, тормоз, толерантност

     На 18.01.2021г., понеделник, от 18.00 часа в специално създадена за целта стая в платформата Teams се проведе първата среща с родителите на учениците от VIА и VIБ класове по Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“. В on line срещата взеха участие близо 30 родители. Обсъдена бе темата „Агресия, тормоз, толерантност“. Гост – лектор беше д-р Десислава Иванова - психолог към Община Благоевград, член на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

    Д-р Иванова отговори на предварително зададени към нея въпроси, а след това предизвика дискусия, в която присъстващите родители можеха да задават на място въпросите, които ги вълнуват. Основните обсъдени проблеми бяха свързани с промените и предизвикателствата на възрастта на децата, липсата на фокус, необходимостта от това родителите да познават и да общуват с децата си. Лекторът опита да разсее страхът и притеснението на родителите да търсят помощ от психолози, доказвайки, че страхът и усещането за провал са тези, които ни спират, а отговорният родител търси и намира помощ от компетентни професионалисти.

     В края на срещата д-р Иванова сподели актуални и надеждни сайтове, с достоверна информация по коментираните проблеми и остана отворена за по-нататъшни срещи и разговори.

 

mali1

mali2

mali3