Образци на документи

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”, ГР. БЛАГОЕВГРАД 2020-2021 учебна година

Учебен план-прием за учебната 2020/2021 година

Заявление за обработка и съхраняване на лични данни

Заявление за личностна подкрепа

Заявление за издаване на дубликат на документ

Общо заявление за различни желания на родителите

Образователни услуги - Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Заявление за прием в първи клас

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

AddThis Social Bookmark Button