Финансов отчет към 31.03.2021 г.

Финансов отчет към 31.03.2021 г.

Процедури

1. Процедура по записване на ученици в I клас.

2. Процедура за записване в училището.

3. Процедура за отписване на ученици.

4. Процедура за наказание на ученици.

5. Процедура за записване в друг клас.

Административни услуги

Индикативен списък на образователни услуги:


1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Информация

Заявление

2. Приемане на деца в I клас в държавните и в общинските училища

Информация

Заявление

3. Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища

Информация

Заявление

4. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Информация

Заявление

 5. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Информация

Заявление

6. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Информация

Заявление