Документи

Училищен учебен план зa I а ,I б, II a, II б , III a, III б,  IV a и  IV б  клас

Училищен учебен план зa V a, V б, VI a, VI б, VII a и VII б клас

ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН на Кирил ...... първа група IV клас

Учебна година: 2020/2021 година

Форма на обучение: Дневна Организация на учебния ден: Полудневна

ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН на Александра ......... ...... 4 „а” група / III клас

Учебна година: 2020/2021 година Форма на обучение:

Дневна организация на учебния ден: Полудневна

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА IV ОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ - БЛАГОЕВГРАД ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2020-2021г.

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Кодексът е приет на заседание № 10 на Педагогическия съвет проведено на 08. 09. 2020 г. и е утвърден със Заповед № РД 12-288 от 08. 09. 2020 г. на директора на IV ОУ„Димчо Дебелянов” Благоевград

Стратегия - ІV ОУ

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА IV ОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ - БЛАГОЕВГРАД ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА IV ОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ - БЛАГОЕВГРАД ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН НА IV ОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ - БЛАГОЕВГРАД ЗА 2020 / 2021 УЧЕБНА ГОДИНА

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 2020 / 2021 учебна година

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2020-2021г.

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА IV ОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ - БЛАГОЕВГРАД ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

Форми на обучение за учебната 2020/2021 година в 4ОУ „Димчо Дебелянов“ Благоевград /Извадка от Правилник за дейността на училището/

Организация на формите за обучение

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВРРАНИЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. В 4. ОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“

Мерките за повишаване качеството на образованието са приети и утвърдени на заседание на Педагогически съвет с Решение №3, Протокол №2/01.10.2020 година

Ниво на усвояване на компетентностие от учениците и мерки за подобряване на образователните резултати.

С решение №2 Протокол № 2/27.10.2020г. е обсъдено нвото на усвояване на компетентностите и набелязани и приети мерки за подобряване на образователните резултати..

  П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ЧЕТВЪРТО ОУ”ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ „ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ“ НА IV ОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ - БЛАГОЕВГРАД ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

 ГРАФИК ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОРА ТУК

Работно време на персонала ТУК

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 4.ОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ БЛАГОЕВГРАД ТУК

Дневен режим за учебната 2020 / 2021 г. ТУК

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПАЗВАНЕ НА УЧИЛИЩНОТО ИМУЩЕСТВОТО НА ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” ГР. БЛАГОЕВГРАД ТУК

ПРАВИЛНИК за пропускателния режим на Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов“, Благоевград ТУК

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”, ГР. БЛАГОЕВГРАД 2021-2022 учебна година

 Учебен план-прием за учебната 2020/2021 година

Протокол №12/23.01.2020 г.

Протокол №4/16.01.2020 г.

MEPKИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 2019/2020 r.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 4.ОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ БЛАГОЕВГРАД

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА IV ОУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ - БЛАГОЕВГРАД ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2019/2020 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2019-2020 г.

Етичен кодекс

План за дейността на Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов”

Програма приобщаващо образование

Програма  превенция за ранно напускане на училище 2018

План-Контрол на Директора

Годишен план с календарен график

Визия за развитието на Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов”

Мерки за повишаване накачеството на образованието в Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов”

PR

AddThis Social Bookmark Button