История

Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов” - Благоевград, е училище с дългогодишна история. То е създадено преди 120 години от група възрожденци с буден дух, които стават и първите учители в него.  От 2009 година то е обявено за средищно училище и в него се обучават освен деца от Благоевград и ученици от селата Бело поле, Рилци, Падеш, Покровник, Логодаш, Лешко и други селища в общината със закрити училища.
Училището разполага с красива триетажна сграда, модерно обновена и оборудвана. Напълно е подменена парната инсталация и дограмата. Материалната база разрешава обучение на едносменен режим – само сутрин, а също и осъществяване на целодневна заетост за всички ученици от І до VII клас включително. В училището се работи по ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности( Твоят час )", а тази година училището спечели двугодишен проект "We grow digitally" по КА2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, КА229 Партньорства за училищен обмен. Проектът е по програма " Еразъм + ", Ключова дейност 2 " Училищно образование ", финансиран от ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ. Общата стойност на проекта е 21 077 EUR.  
За заниманията по интереси всяка паралелка в училището разполага със специално оборудвана игротека. Има напълно обновен училищен стол, в който се хранят всички деца на целодневно обучение, а също и пътуващите ученици.
Гордост на ІV ОУ „Димчо Дебелянов” са големият физкултурен салон и модерната спортна площадка. Класните стаи са оборудвани с нови чинове и бели дъски. Образователният процес се подпомага от ресурсни учители. В училището има  библиотека с разнообразна художествена и учебна литература и логопедичен кабинет. В помощ на преподаватели и ученици са оборудвани компютърни кабинети и  театрално студио. В училището се провежда  ранно чуждоезиково обучение. Още от І клас се изучава английски език.
Наред с качествената общообразователна подготовка на учениците в училището успешно са реализирани няколко национални проекта. Нашите ученици се представят много добре на изпити, олимпиади, спортни състезания.

AddThis Social Bookmark Button