учител - ресурсен

Старши ресурсен учител: Ваня Николова Аршинкова

Училището предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците , чрез осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда .

Допълнителната подкрепа осигурява допълнителен и различен ресурс, а за учениците, които не могат да отговорят на изискванията на учебната програма - начин за достойно преживяване за учене, научаване и участие в естествената им социална среда, съобразно техните оптимални възможности.

Допълнителната подкрепа се предоставя от ресурсен учител, логопед и психолог. Училището разполага с ресурсен кабинет, логопедичен кабинет, кабинет психолог.

Ресурсния кабинет е оборудван съобразно изискваниятя за провеждане на ефективна работа с учениците със СОП. Осигурени са разнообразни дидактични материали, нагледни и технически средства, компютър, принтер, интернет. Тези технологии подпомагат учениците за участието им в образователния процес, което им позволява да изпълняват задачи, които не могат да решат самостоятелно и улесняват начина и сигурността на изпълнението на дейностите.

Осигуряват се възможности за гъвкава и динамична организация на средата според различните потребности на децата с цел по - лесна адаптация и оптимална степен на развитие на техния потенциал, способности и постигане на образователните цели.

Дейността на ресурсния учител, представлява сложен комплекс от методики,техники и умения, имащи за цел да повишат в максимална степен вграждането на учениците със специални образователни потребности в общообразователната среда.

Ресурсният учител разполага с гъвкав набор от отговори на индивидуалните образователни потребности на всеки ученик.

Работата на ресурсния учител е както индивидуална, така и групова и е в синхрон с дейността на общообразователните учители в училището.

AddThis Social Bookmark Button