„Подкрепа за успех“ – 2019/2020 учебна година

Проект "Подкрепа за успех"

ПРОЕКТ – „Подкрепа за успех“ – 2019/2020 учебна година

145

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Конкретен бенeфициент на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за директно предоставяне BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, е Министерството на образованието и науката.

Основната цел на проекта е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

Сформирани групи в IV ОУ „Димчо Дебелянов” – Благоевград:

За учениците от 1 до 4 клас:

Допълнително обучение по български език и литература:

1. Български език и литература – 1.а клас;

2. Дисграфия;

3. И аз мога да чета и пиша;

4. Лятна работа – за ученици, необхванати в дистанционното обучение.

Допълнително обучение по математика:

1. Математиката –лесна и приятна.

 

За учениците от 5 до 7 клас:

 

Допълнително обучение по български език и литература:

 

1. Български език 5 клас – за ученици, необхванати в дистанционното обучение;

2. Подготовка за НВО 7. клас.

Допълнително обучение по математика:

1. Математика 5. клас – за ученици, необхванати в дистанционното обучение;

2. Математика 6. клас.

Допълнително обучение по Човекът и природата:

1. Човекът е част от природата.

 

Общ брой сформирани групи по проекта:10

 

Общ брой участвали ученици в допълнително обучение по проекта: 59 

 

Начало на допълнителните обучения: 18.11.2019г.

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕЛНИТЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „ ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“  тук

AddThis Social Bookmark Button