по Програма Eразъм + ” КД 1 ”Образователна мобилност за граждани”

red1

 

     През юни 2020г. Четвърто основно училище кандидатства и беше одобрено по Програма Eразъм + ” КД 1 ”Образователна мобилност за граждани”, Сектор: „ Училищно образование“.

     Координатор и ръководител на проекта е г-жа Росица Чаушева – учител ЦОУД. Конкретните и цели, преследвани при разработването на проектното предложение са:

     1. Да се повиши научната, педагогическата и методическата подготовка в областта на ИТ чрез използване на таблети и социалните мрежи в обучението по основните предмети.

     2. Да се повишат резултатите и качеството на образование на децата и учениците чрез въвеждането на европейски модели за обучение и иновативни педагогически методи с акцент върху обучаемите. 

     3. Да се постави ученикът в центъра на взаимодействието учител – ученик чрез използване на интерактивни методи и позитивно възпитание в обучението и работа в екип.

     4. Да се насърчи мултикултурно общуване и комуникация с партньорски организации от Европа и света, обмяната на добри практики с партньори от водещи европейски образователни институции и в рамките на колектива на училището.

     5. Да се развият умения у учениците за самообучение, чрез безопасно използване на социалните мрежи и неограничената информация, които те предлагат.

     6. Повишаване на професионалните компетенции на преподавателите не само в ИКТ, но и в областта на езиковите компетентности, управленския опит, чрез усвояване на нови, гъвкави методи на преподаване, отговарящи на потребностите на учениците.

     След подробно разглеждане на предлаганите обучения ние се спряхме на следните теми за курсове: "How to use Tablets, Educational Apps and Social Media in your Classroom", "Web Solutions for the Classroom" и Language & Practical Methodology: Creativity in the Classroom.

     Методите на преподаване в избраните курсове за квалификация и някои организационни дейности ще могат да бъдат приложени в нашия колектив. Мотивите и нуждите ни да се спрем на тези теми са следните:

     - Нужда от повече колеги, които да експериментират, да творят и да мислят иновативно относно прилагане на новостите в образованието.

     - Различни методи и начини за интерактивно представяне на учебното съдържание и ефективно управление на класната стая, като се наблегне на връзката между общо и професионално образование, социалните умения на учениците, умението им да решават проблеми и да учат като практикуват.

     - Повишаване на дигитални умения в преподаването на различните учебни предмети чрез включване на ИКТ и използването на таблети и социалните медии в час.

     - Развитие и укрепване социалните умения, подходящи за реални и виртуални взаимодействия.

     - Международни компетенции – езикови и технологични, както и познаването на културните ценности на европейските народи, обмяна на добри практики, включващи мултикултурна насоченост. Най-очевидният ефект е, че традиционните педагогически системи са все по-неспособни да привличат учениците, свикнали да гледат далеч отвъд учебника, очаровани от това, което им позволява да влизат в пряка комуникация в интернет. Дигиталното преподаване предлага на нас учителите активни стратегии за преподаване, способни да повишат участието на учениците и да го изпробват в реална среда, като учебни обекти, платформи за дигитално споделяне - практиките за развлечение ще се превърнат в инструмент за системен опит.

    Новото поколение ученици имат нов светоглед, различни ценности и ежедневие, продиктувано от различни интереси. Децата днес се раждат, растат и общуват ръка за ръка с ИКТ и е невъзможно да отделим образователния процес от тази тенденция. Напротив, последните години доказват, че образователният процес трябва не просто да се пригоди, но и да намери начин да интегрира в себе си постиженията в тази област. Освен че са актуални, технологиите са изключително полезни във всяка област и в училище. Те ни дават възможност за пълноценна подготовка на часа, предизвикват интереса у учениците, дават възможност за атрактивно поднасяне на учебния материал и успешно осъществяват обратната връзка в оценяването. Когато децата познават от малки възможностите на ИТ, за съвременния учител и недопустимо да си позволи да изостава в това отношение, независимо от предмета, който преподава или от възрастта си.

     Мултиплицираният ефект от разпространения опит ще превърне учебния ни процес в модерен, динамичен, който провокира интерес към технологиите на 21 век и използването им от ученици и учители. А най-съществена добавена стойност от тази квалификация очакваме да получим от останалите членове на педагогическия колектив, които, надяваме се, ще започнат да прилагат споделеното от преките участници в проекта.

     Както е предвидено, в мобилностите по проекта ще вземат участие шестима учители от колектива на IV ОУ – трима от начален етап и трима от прогимназиален етап на училищното образование, които се ангажират след приключване на курса да проведат открити уроци и срещи с колектива с цел популяризиране и прилагане на наученото.

AddThis Social Bookmark Button